Fonus

Tlf 030 24
OBOS
Mine valg(0)

Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har man ved dødsfall?

 

Gravferdsloven

Hammer og lovbøker - Nærmeste pårørende har etter Gravferdsloven rett til å bestemme hva som skal skje med den døde.Den nærmeste pårørende har etter Gravferdsloven rett til å bestemme hva som skal skje med den døde, dersom ikke avdøde i forkant har gitt fullmakt til andre. Rekkefølgen for retten til å sørge for gravferden er ikke den samme som arverekkefølgen.

Ektefelle, partner eller samboer ved dødsfallet har første rett til å sørge for gravferden, uavhengig av om vedkommende har arverett.

I de fleste tilfeller samarbeider de etterlatte om de viktigste avgjørelsene. Har den døde uttrykt eller skrevet ned sine egne ønsker, vil det være naturlig å ta hensyn til dette i planleggingen. Dersom ikke nære etterlatte blir enige om hvem som skal ta ansvaret, avgjøres dette av kommunen. Kommunens avgjørelse er endelig.

Dersom ingen av de etterlatte kan – eller ønsker – å ta ansvar for begravelsen har kommunen plikt til å sørge for gravferden.

Ansvarlig for gravferden velger begravelsesbyrå

Den ansvarlige velger også om det skal gjennomføres kremasjon eller jordbegravelse (etter avdødes ønsker, hvis det finnes), samt type gravsted og markering av gravstedet. Dette skjer gjerne i samarbeid med andre nærstående, men ansvarlig for gravferden er ansvarlig i juridisk forstand.

Samtale med Fonus begravelsesbyrå - Vi hjelper til med alt i forbindelse med planleggingen av begravelser.Hvem skal betale for begravelsen?

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler, og har første prioritet i dødsboet. Den som er ansvarlig for gravferden påtar seg ansvaret for at kostnadene ved begravelsen blir betalt.

Om det er lite midler i boet kan man søke om gravferdsstøtte via NAV.

Støtte til begravelse

Gravferdsstønad fra NAV er behovsprøvd. Hvis man ikke har penger til begravelse, og den avdøde var medlem i Folketrygden, gis det opptil kr.22 723 til å dekke faktiske utgifter. Når den avdøde er over 18 år blir gravferdsstøtten redusert mot eventuelle forsikringsbeløp, tjenestepensjon og annet som blir utbetalt som følge av dødsfallet. 

Det gis støtte til båretransport hvis den avdøde må fraktes mer enn 20km. Egenandelen er på kr.2 272.- De øvrige utgiftene ved transporten blir dekket. Egne regler gjelder for dødsfall utenfor Norge og når dødsfallet skyldes yrkesskade. 

Fakturering av gravferd

Bestilling gjennom Fonus.no, eller planlegging i samarbeid med en av våre konsulenter er uforpliktende frem til avtale om gjennomføring av gravferden er underskrevet. Før dette gjøres skal forhåndsavtalt pris for gravferden oppgis, og alle kjente kostnader være spesifisert. Gravferden faktureres når oppdraget er gjennomført.